اظهار نظر کارشناسی در رابطه با: پیش نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی ایران و برنامه چهارساله (1400–1397) وزارت صنعت، معدن و تجارت

توضیحات
فایل : 15888.pdf 15888.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای بابک بهادری / آقای سعید خانی / آقای ابراهیم مقصودی /
مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /