گزارش مستند مرکز پژوهش های مجلس درمورد کارنامه و عملکرد ضدحقوق بشری آمریکا

توضیحات
فایل : 15892.pdf 15892.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : تبعیض، حقوق بشر، آمریکا، جنایت

نقش ها

تهیه و تدوین : گروه سیاست خارجی /
متقاضی : آقای کاظم جلالی(رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) /