استانداردهای بین المللی در قبال بانک های ضعیف، در معرض توقف و متوقف

توضیحات
فایل : 15902.pdf 15902.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانک ضعیف، توقف بانکی، ورشکستگی بانکی، بحران بانکی، استاندارد بانکی، رزولوشن، طرح احیا، طرح گزیر

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای محمد جواد شریف زاده /
تهیه و تدوین : آقای محمدحسین عبادی /
همکاران : آقای سیدعلی روحانی /
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی / آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی /
متقاضی : محمدرضا تابش دهم، یزد (اردکان)