تبیین لوازم و ابزارهای اجرایی طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت و محدودیت های سرمایه گذاران بخش خصوصی در این طرح ها (گزارش دوم)

توضیحات
فایل : 15904.pdf 15904.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : گازهای همراه، نفت، بخش خصوصی، نفت خیز جنوب، فلات قاره، مناطق مرکزی، اروندان، گاز مایع، NGL

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای روح اله مهدوی / آقای علی طاهری فرد /
همکاران : خانم مهدخت متین /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /