الگوی راهبردی حمایت از تولید 8. تجربه دولت ترکیه درحمایت ازکسب وکارهای کوچک و متوسط

توضیحات
فایل : 15905.pdf 15905.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : کسب وکار، ترکیه، حمایت از تولید، بنگاه های کوچک و متوسط

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی تحویلی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای علی بهادری /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان / آقای محسن مقیسه /