قانون ملی فضا ـ ضرورت، چالش ها و الزامات آن در کشور

توضیحات
فایل : 15913.pdf 15913.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : قانون ملی فضا، سازمان فضایی ایران، شورای عالی فضایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اعظمی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /