درباره تشکیل وزارت انرژی: 1. دلایل عدم موفقیت شورای عالی انرژی

توضیحات
فایل : 15916.pdf 15916.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد نوروزی / آقای میثم پیله فروش /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
اظهارنظر کننده : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سید غلامحسین حسن تاش / آقای ایرج مهرآزما /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /