تحلیلی بر فناوری ها و ایستگاه های شارژ خودروهای برقی و چالش های پیش رو

توضیحات
فایل : 15919.pdf 15919.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ارس شیخی / آقای امیر محمودی / خانم سودابه رحمانی / آقای سعید شجاعی /
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /