فناوری دفاتر کل توزیع شده فراتر از فناوری زنجیره بلوکی

توضیحات
فایل : 15920.pdf 15920.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : رتبه بندی وایس، نقد زنجیره بلوکی، نقد بیتکوین، کلید عمومی و خصوصی، رمزگزاری منحنی بیضوی، هش، الگوریتم برهم ریزی، امضای دیجیتالی، معماری داده، سازوکار اثبات سهم، سازوکار اثبات کار، سازوکارهای حصول تفاهم، دگ، گراف جهتدار غیرمدور، گراف جهتدار بیدور، اتریوم، بیتکوین، زنجیره بلوکی، قرارداد هوشمند، عرضه اولیه سکه، توکن، ژتون سهام، ژتون اوراق بهادار، ژتون خدماتی، ارزیابی فناوری، دولت الکترونیکی، درخت مرکل، گواه اثبات کار، بلاکچین، فراتر از بلاکچین

نقش ها

تهیه شده : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی / آقای حسین افشین /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /