ضرورت توجه به تولید گاز هلیوم در ایران (بررسی ظرفیت ایران در این زمینه)

توضیحات
فایل : 15922.pdf 15922.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی آرام / آقای حمیدرضا ساوالانپور اردبیلی / آقای امین آزادی /
همکاران : خانم سیده مریم موسوی /
اشخاص حقوقی : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /