اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان»

توضیحات
فایل : 15926.pdf 15926.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی