اظهارنظر کارشناسی درباره : «طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران»

توضیحات
فایل : 15927.pdf 15927.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین ، مطالعات سیاسی