ماهنامه تحلیلی انرژی (15) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15936.pdf 15936.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : برجام، آمریکا، روسیه، انرژی هسته ای، اجلاس 174 اوپک

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
متقاضی : کمیسیون انرژی /