اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استمهال پنج ساله به مستخدمین رسمی مؤسسات و شرکتهای دولتی»

توضیحات
فایل : 15948.pdf 15948.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی