نظام ملی تنظیم گری 1. مفهوم تنظیم گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی

توضیحات
فایل : 15940.pdf 15940.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید محمد صادق امامیان / آقای امیراحمد ذوالفقاری / آقای احسان محمدزاده / آقای مرتضی زمانیان /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی /