اظهار نظر کارشناسی در مورد: «طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت»

توضیحات
فایل : 15961.pdf 15961.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی