اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب»

توضیحات
فایل : 15963.pdf 15963.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی ، مطالعات حقوقی