اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن»

توضیحات
فایل : 15972.pdf 15972.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جلیل محبی / خانم سکینه خانعلی پور واجارگاه /
ناظر علمی : سید میثم عظیمی /
متقاضی : کمیسیون قضایی و حقوقی /