ارزیابی آثار اجرای برجام در حوزه شبکه بانکی

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : برجام، نظام بانکی، تحریم های اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سحر بشیری / آقای صمد عزیزنژاد / آقای حسن حیدری /
ناظر علمی : آقای سیداحسان خاندوزی /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمهدی بنی طبا / آقای سید یحیی علوی رضوی / آقای مجید شاکری / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /