برنامه فعالانه ضدتحریم (نسخه انتشار عمومی 1.7)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : معاونت پژوهش های اقتصادی، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی ، مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : ضد تحریم، تحریم، برنامه اقدام، ضد تحریم سازی
انگلیسی : SPAP

نقش ها

تهیه شده : گروه کارشناسان /
متقاضی : مجلس شورای اسلامی /