مروری بر اندیشه آینده پژوهان پیشرو

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : آینده پژوهی، پیش بینی، سناریو، برنامه ریزی، سازمان، نظام جهانی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /