اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارتخانه های «انرژی» و «آب و محیط زیست» 2. بررسی تشکیل وزارت، آب و محیط زیست»

توضیحات
فایل : 15977.pdf 15977.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی