اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» اعاده شده از شورای نگهبان (2)

توضیحات
فایل : 15574-2.pdf 15574-2.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی