بررسی وضعیت قوانین و مقررات حوزه محصولات تراریخته و ایمنی زیستی در کشور

توضیحات
فایل : 15971.pdf 15971.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : تراریخته، ایمنی زیستی، تنوع زیستی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای غلامرضا صالحی جوزانی / خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
همکاران : آقای مرتضی براتی /
ویراستار ادبی : خانم شیوا امین اسکندری /