بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال 1393 تا زمستان سال 1396

توضیحات
فایل : 16020.pdf 16020.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : نرخ مشارکت، اشتغال ناقص، بیکاری، اشتغال، بازار کار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهران بهنیا / خانم نورا بهنیا /
همکاران : خانم فاطمه عزیزخانی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا عبداللهی /