توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی 1. بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

توضیحات
فایل : 16014.pdf 16014.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، الزامات حقوقی، توسعه پایدار، ایمنی، بهره وری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید خانی / آقای مهدی صادق احمدی / آقای ابراهیم مقصودی /
مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /