اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور»

توضیحات
فایل : 16027.pdf 16027.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی