نقد سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی

توضیحات
فایل : 16026.pdf 16026.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : محصولات معدنی، فلزات، بورس کالا، قیمت گذاری

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
تهیه و تدوین : آقای سعید خانی / آقای ابراهیم مقصودی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /