بنیادهای عقلانی مفاهمه (مفاهمه سیاستی)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : مفاهمه، مفاهمه انسانی، مفاهمه فلسفی، مفاهمه سیاسی، مفاهمه همه با هم، اصلِ خودبنیاد، اصل انسانی، اصل حیوانی، خرد سیاسی، اندیشه سیاسی، مفاهمه اجتماعی، دولت عقل، مفاهمه عقلانی، مجمع کارگزاری، مجمع عقلای مدنی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید یونس ادیانی /
ناظر علمی : خانم مرضیه فیروزجائی /