بنیادهای عقلانی مفاهمه (مفاهمه سیاستی)

توضیحات
فایل : 16006.pdf 16006.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : مفاهمه اجتماعی، اندیشه سیاسی، خرد سیاسی، اصل حیوانی، اصل انسانی، اصلِ خودبنیاد، مفاهمه همه با هم، مفاهمه سیاسی، مفاهمه فلسفی، مفاهمه انسانی، مفاهمه، دولت عقل، مفاهمه عقلانی، مجمع کارگزاری، مجمع عقلای مدنی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید یونس ادیانی /
ناظر علمی : خانم مرضیه فیروزجائی /