ضرورت مدیریت اقلام عمده وارداتی واسطه ای و سرمایه ای در شرایط تشدید تحریم ها

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات اقتصادی