ضرورت مدیریت اقلام عمده وارداتی واسطه ای و سرمایه ای در شرایط تشدید تحریم ها

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات زیربنایی ، مطالعات فناوری های نوین