ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهاد ها برای ایران

توضیحات
فایل : 16042.pdf 16042.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : مرز ارزها، ارز دیجیتالی، مالیات، پولشویی، ارز مجازی، زنجیره بلوکی، دفتر کل توزیع شده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / خانم پریسا علیزاده /