خبرنامه تحولات انرژی (18) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16045.pdf 16045.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : انرژی تجدید پذیر، منا، برق، مدل انتقالی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /