ماهنامه تحلیلی انرژی (16) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16044.pdf 16044.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : ترکمنستان، روسیه، عربستان، کنگو، اوپک

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسان مطالعات انرژی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /