واگذاری طرح های عمرانی: وضع موجود، موانع و راهکارها (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 16050.pdf 16050.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای شهرام حلاج نیشابوری / آقای محمدحسین معماریان /
همکاران : آقای سید محمدحسین فاطمی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای داریوش ابوحمزه /