سیر تاریخی ایده قانون (1) (از یونان باستان تا دوره معاصر)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : قانون، ایده قانون، حاکمیت، حکمرانی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای طالب جابری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
ویراستار تخصصی : خانم پرند فیاضی /