اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری»

توضیحات
فایل : 16055.pdf 16055.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگی فولاد، ادغام

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی خلیلی / خانم سمیه صدیقی / آقای منوچهر نامغ / آقای سیدمحمد موسوی خطاط / آقای یاسر باقری /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل / آقای محمدرضا مالکی /
متقاضی : کمیسیون اجتماعی /
همکاران : آقای محمد برزگر خسروی /
همکاران خارج از مرکز : آقای رضا میرزا ابراهیمی /