پیش نویس طرح اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

توضیحات
فایل : 16036.pdf 16036.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی

برچسب ها

فارسی : اساس نامه، کمیته بین المللی المپیک، منشور المپیک، کمیته ملی المپیک

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صادق ستاری فرد /
همکاران : خانم نرگس صادقی پور / آقای علی عبدالاحد / آقای محمد جواهری طهرانی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /