اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»»

توضیحات
فایل : 16075.pdf 16075.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : ادغام، انفکاک، وزارت توسعه صادرات و بازرگانی، وزارت صنعت و معادن، تجارت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اصغر اژدری /
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
همکاران : آقای سعید شجاعی / آقای حسین هرورانی / خانم فاطمه میرجلیلی / آقای سعید غلامی باغی / آقای مهران برادران نصیری /
همکاران خارج از مرکز : آقای سیدمیعاد صالحی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /