اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «7» ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»

توضیحات
فایل : 16082.pdf 16082.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی