اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور»

توضیحات
فایل : 16083.pdf 16083.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت