آسیب شناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 16080.pdf 16080.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : نظام قانونگذاری، آسیب شناسی، قانونگذاری، قانون، نظارت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی عبدالاحد / آقای ابوالفضل درویشوند / آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی / آقای حامد ناظمی / سید محمد هادی راجی / آقای علی بهادری جهرمی /
همکاران : آقای علی فتاحی زفرقندی / آقای محمد جواهری طهرانی / آقای حسن وکیلیان / آقای حسین عبداللهی / آقای حسن امجدیان / آقای یحیی مزروعی / آقای حمزه اشکبوس /
ناظر علمی : آقای جلیل محبی / آقای احمد حکیم جوادی /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /