راهبرد آمریکا برای مهار توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران؛ الزامات امنیت ملی

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : توانمندی موشکی، راهبرد دفاعی، تحریم ها، جمهوری اسلامی ایران

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدحسین حسینی /
ناظر علمی : آقای مجید عباسی /