اظهار نظر کارشناسی درباره : «طرح جامع مدیریت شهری» (مختص به درخواست رأی اصل (85) قانون اساسی)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین ، مطالعات سیاسی