اتاق های فکر و خروج آمریکا از برجام: بروکینگز، رند و هریتیج

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : برجام، سناریو، اروپا، جمهوری اسلامی ایران، خروج امریکا، موسسه رند، بنیاد هریتیج، مؤسسه بروکینگز

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی بغیری /
ناظر علمی : آقای مجید عباسی /