اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»

توضیحات
فایل : 16094.pdf 16094.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین