ملاحظاتی درباره قانون بودجه دفاع ملی سال 2019 ایالات متحده آمریکا

توضیحات
فایل : 16092.pdf 16092.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : ترامپ، بودجه دفاعی 2019، کنگره

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عباس کاردان / خانم سمانه موحدی /
ناظر علمی : آقای مجید عباسی /