اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

توضیحات
فایل : 16089.pdf 16089.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : لرزه نگاری، شتاب نگار، زمین لرزه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا فارسیان /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
همکاران : آقای حسن امجدیان / آقای بهروز رازانی /