اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»

توضیحات
فایل : 16095.pdf 16095.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی