اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون صدور چک» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15901-1.pdf 15901-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی