اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

توضیحات
فایل : 15839-1.pdf 15839-1.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی ، مطالعات حقوقی